การจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยวในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อแบ่งประเภทตามลักษณะของการเป็นชุมชนท่องเที่ยว ซึ่งจะนำไปสู่การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยวอย่างมีทิศทาง ประกอบด้วยเกณฑ์ 3 ด้าน กล่าวคือ ด้านที่ 1 ศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยว (ร้อยละ 50) ด้านที่ 2 ความพร้อมของชุมชนและสิ่งอำนวยความสะดวก (ร้อยละ 30) และ ด้านที่ 3 สินค้าและบริการ (ร้อยละ 20)

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ยังได้กำหนดแนวทางส่งเสริมและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวแต่ละประเภท เพื่อการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ที่สอดคล้องตามอัตลักษณ์ วิถีของชุมชน สู่ความยั่งยืน ต่อไป  ประกอบด้วย

1. ชุมชนท่องเที่ยวดาวเด่น (Attractive : A) หมายถึง หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว โดยมีแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาที่มุ่งเน้นการสร้างการรับรู้และกระตุ้นนักท่องเที่ยวเข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชนในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวด้วยตนเอง ได้แก่

(1) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ กระตุ้นนักท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

(2) ส่งเสริมให้ชุมชนเข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ แพลตฟอร์ม และแอพพลิเคชั่น

(3) ส่งเสริมการตลาดเชื่อมโยงธุรกิจท่องเที่ยว ได้แก่ แพ็คเกจทัวร์ โปรแกรมการท่องเที่ยว

(4) บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคีด้านการตลาด เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย/จังหวัด สมาคมด้านการท่องเที่ยว สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เป็นต้น

(5) ส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนของการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยใช้หลักการและแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


2.ชุมชนท่องเที่ยวดาวรุ่ง (Brighten Star : B)
หมายถึง หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีแวว มีอนาคตในการพัฒนาต่อยอดเป็นชุมชนท่องเที่ยว โดยมีแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว ได้แก่

(1) วิเคราะห์ศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยว ด้านความพร้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านสินค้าและบริการ โดยแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชนนำผลการวิเคราะห์มากำหนดแผนและแนวทางในการพัฒนายกระดับชุมชนท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว

(2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว โดยมีกรรมการบริหารชุมชนท่องเที่ยว กลุ่ม/องค์กรที่ร่วมกันขับเคลื่อนแผนพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวให้เป็นไปตามแนวทางและทิศทางที่กำหนด รวมทั้งสร้างความยั่งยืนของชุมชนท่องเที่ยว

(3) ยกระดับสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ความปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว

(4) พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวและบริการ แพ็คเกจทัวร์ และโปรแกรมการท่องเที่ยว ให้มีความหลากหลายและดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว

(5) ส่งเสริมการตลาด มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และความดึงดูดด้านการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน/ชุมชน


3. ชุมชนโดดเด่นเฉพาะด้าน (Case Study : C)
หมายถึง หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีความโดดเด่น สามารถเป็นแหล่งศึกษาดูงาน โดยมีแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชนเกิดการสร้างรายได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รองรับการศึกษาดูงาน และขยายผลความสำเร็จในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ตามความโดดเด่นของหมู่บ้าน/ชุมชน ได้แก่

(1) จำแนกความโดดเด่นแต่ละด้าน เพื่อให้สามารถพัฒนาไปสู่แหล่งเรียนรู้ที่มีกระบวนการจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่เหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหาองค์ความรู้และตัวอย่างความสำเร็จของหมู่บ้าน/ชุมชน

(2) พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ในการรองรับการศึกษาดูงาน โดยสามารถบริหารจัดการสร้างรายได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน และอาจมีรายได้เสริมจากสินค้าและบริการที่มีอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน

(3) ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีภารกิจเฉพาะด้านในการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ เช่น แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย การบริหารจัดการกองทุนชุมชน เป็นต้น

 

4. ชุมชนสินค้า OTOP (Delivery Products : D) หมายถึง หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีศักยภาพจำกัดในด้านการท่องเที่ยว โดยมีแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของหมู่บ้าน/ชุมชน ตามกระบวนการ OTOP ได้แก่

(1) พัฒนาตามแนวทางกระบวนการ OTOP ได้แก่ พัฒนาด้านการบริหารจัดการกลุ่ม พัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการตลาด เชื่อมโยงกับ OTOP Mobile, OTOP Online, ตลาดประชารัฐ

(2) ใช้หลักการพื้นฐานตามแนวคิด OTOP คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล การพึ่งพาตนเองและความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ ใช้ภูมิปัญญาและวัตถุดิบในท้องถิ่น สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ สร้างอาชีพและรายได้

(3) ใช้กระบวนการชุมชนในการพัฒนาระบบบริหารจัดการชุมชนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นให้หมู่บ้าน/ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

 

สามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติม

คำอธิบายรายละเอียดฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)