ยุทธศาสตร์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

 

     กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการส่งเสริม พัฒนา และต่อยอดการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  โดยมีเป้าหมายยุทธศาสตร์ กล่าวคือ ชุมชนสามารถบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่

 

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว ประกอบด้วย 4 กระบวนงาน ได้แก่ กระบวนงานที่ 1 บริหารจัดการข้อมูลเพื่อพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว กระบวนงานที่ 2 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กระบวนงานที่ 3 ประสานความร่วมมือภาคีการพัฒนา และกระบวนงานที่ 4 สร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว ทั้งนี้ ได้กำหนดเป้าหมายกลยุทธ์ คือ ชุมชนท่องเที่ยวรักษาอัตลักษณ์และสร้างคุณค่าได้อย่างยั่งยืน

 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการในชุมชนท่องเที่ยว ประกอบด้วย 3 กระบวนงาน ได้แก่ กระบวนงานที่ 1 เพิ่มมูลค่าและยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ กระบวนงานที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริการ และกระบวนงานที่ 3 เชื่อมโยงกิจกรรมบริการและผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งนี้ ได้กำหนดเป้าหมายกลยุทธ์ คือ สินค้าและบริการในชุมชนท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและเพิ่มมูลค่า

 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการตลาดและเชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 3 กระบวนงาน ได้แก่ กระบวนงานที่ 1 ประสานภาคีการตลาดด้านการท่องเที่ยว กระบวนงานที่ 2 พัฒนาช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว และกระบวนงานที่ 3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ทั้งนี้ ได้กำหนดเป้าหมายกลยุทธ์ คือ นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวและสัมผัสวิถีชีวิตของคนในชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)