ภาพรวม OTOP

โครงการหนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ One Tambon One Product (OTOP) ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน (รวม 20 ปี) เป็นโครงการที่มุ่งหวังให้คนในชุมชน ได้นำภูมิปัญญาที่มีอยู่มาพัฒนาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์  จำหน่ายสร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัวและชุมชน ผลการดำเนินที่ผ่านมาสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนและประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ  เป็นการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งโดยหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้านความรู้ เทคโนโลยี ทุน การบริหารจัดการ เชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนไปสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน  ดำเนินการรวบรวมฐานข้อมูลหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  ที่เกิดจากการทำงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน สรุปดังนี้

 1. การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เริ่มดำเนินการ ปี 2546  ปัจจุบันเป็นฐานข้อมูล  ปี 2559-2562  มีผู้ผลิต
  ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน  87,468  กลุ่ม/ราย  จังหวัดที่มีผู้ผลิต ผู้ประกอบ OTOP มากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ จ.บุรีรัมย์ 3,143 กลุ่ม/ราย  รองลงมา จ.สุรินทร์ 2,831 และ  จ.ขอนแก่น 2,682 กลุ่ม/ราย มีผลิตภัณฑ์ จำนวน 186,356 ผลิตภัณฑ์  จังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์ลงทะเบียนมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ จ.เชียงใหม่ 6,501 ผลิตภัณฑ์  รองลงมา จ.บุรีรัมย์ 5,700 ผลิตภัณฑ์  และจ.อุบลราชธานี 5,409 ผลิตภัณฑ์
 2. การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546  ผลการคัดสรรฯ ปี 2562  มีผู้ผลิต
  ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมการคัดสรรฯ จำนวน 11,824 กลุ่ม/ราย  มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรฯ จำนวน 19,560 ผลิตภัณฑ์  จำแนกเป็น ระดับ 5 ดาว 3,742 ผลิตภัณฑ์ ระดับ 4 ดาว 8,017 ผลิตภัณฑ์ ระดับ 3 ดาว 5,252 ผลิตภัณฑ์ ระดับ 2 ดาว 1,688 ผลิตภัณฑ์ และระดับ 1 ดาว 861 ผลิตภัณฑ์
 3. กลไกการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

3.1 ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  จำนวน 878 ศูนย์  ดำเนินการประเมินศูนย์ฯ เมื่อปี พ.ศ. 2555  เพื่อจัดระดับการพัฒนา ดังนี้  ศูนย์ฯระดับ A  จำนวน 355 แห่ง  ระดับ B จำนวน 512 แห่ง  และระดับ C จำนวน 11 แห่ง

3.2 คณะกรรมการเครือข่าย OTOP มี 4 ระดับ คือ ระดับอำเภอ 878 คณะ  ระดับจังหวัด 76 คณะ ระดับภาค 4 คณะ และระดับประเทศ 1 คณะ

3.3 โรงเรียน OTOP Academy  ปัจจุบันมี จำนวน 7 แห่ง ดังนี้ 1) โรงเรียน OTOP สระบุรี ณ ศูนย์ OTOP คอมแพล็กซ์พุแค 2) โรงเรียน OTOP อ่างทอง ณ กลุ่มจักสานบางเจ้าฉ่า 3) โรงเรียน OTOP พัทลุง ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง 4) โรงเรียน OTOP เชียงใหม่ ณ ศูนย์ OTOP ข่วงสันกำแพง   5) โรงเรียน OTOP ขอนแก่น ณ กลุ่มหัตถกรรมคุ้มสุขโข 6) โรงเรียน OTOP น่าน ณ ศูนย์กระจายสินค้าและนวัตกรรมเกษตรปลอดภัย  7) โรงเรียน OTOP พระนครศรีอยุธยา ณ ศูนย์ OTOP OUTLET

3.4 OTOP TRADER  มี 2 ระดับ คือ คณะกรรมการโอทอปเทรดเดอร์ระดับจังหวัด และระดับประเทศ

 1.  ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เผยแพร่องค์ความรู้สู่ประชาชนให้สามารถสืบค้นได้ตลอดเวลาผ่านสื่อช่องทางต่างๆ จำนวน  2,083  ภูมิปัญญา  จาก  76 จังหวัด 5  ประเภท ดังนี้  อาหาร 583 ผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่ม 96 ผลิตภัณฑ์ ผ้าฯ 633 ผลิตภัณฑ์ ของใช้ฯ 611 ผลิตภัณฑ์ และสมุนไพร 160 ผลิตภัณฑ์
 2. ข้อมูลทะเบียนเยาวชน OTOP  เป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP หรือทายาทผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีอายุระหว่าง 15-30 ปี  ปัจจุบันมีเยาวชน OTOP จำนวน 1,016 ราย (ข้อมูล ปี พ.ศ. 2560-2563)
 3. ข้อมูล OTOP Senior  ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป  เริ่มดำเนินการ ปี 2562  ปัจจุบันมีจำนวน 120 กลุ่ม/ราย ซึ่งมีอายุระหว่าง 60-69 ปี  91 ราย  อายุระหว่าง 70-79 ปี 26 ราย  และอายุมากกว่า 80 ปี  3 ราย
 4. ข้อมูลศิลปิน OTOP ดำเนินการคัดเลือกศิลปิน OTOP ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2562  ปัจจุบันมีศิลปิน OTOP จำนวน 175 ราย  ประเภทผ้าฯ 86 ราย  ของใช้ 88 ราย  และสมุนไพรฯ 1 ราย
 5. การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

8.1 ผ่านการอบรมตามโครงการ Smart OTOP  ปี 2547 จำนวน 26,600  ราย

8.2 ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผุู้ประกอบการ OTOP สู่ตลาดในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน  ปี 2562  จำนวน 3,800 ราย

8.3 ผ่านโครงการส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการจำหน่ายสินค้า Online                   เมื่อปี พ.ศ. 2562  จำนวน 552 ราย

 1. ผู้ประกอบการ OTOP ชวนชิม  ปัจจุบันมีจำนวน 462 ราย  ภาคกลาง 179 ราย ภาคเหนือ 68 ราย  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 80 ราย  ภาคใต้ 106 ราย และ กทม. 29 ราย
 2. ข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP  เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน  มีการลงนามบันทึกข้อตกลง  ความร่วมมือครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ กรมการพัฒนาชุมชน มีหน่วยงานภาคีร่วมการดำเนินงาน จำนวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท มอลล์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผลการดำเนินงาน ปี 2559-2563  รวม 4 ปี  จำนวน 10 รอบ  ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมกิจกรรม 225 กลุ่ม/ราย  ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา จำนวน 1,229 ผลิตภัณฑ์  เป็นผ้าฯ 683 ผลิตภัณฑ์  ของใช้ฯ 401 ผลิตภัณฑ์ และสมุนไพร 145 ผลิตภัณฑ์
 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP

11.1 ข้อมูลเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP) เป็นการส่งเสริมบทบาทของสถาบันการศึกษาในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อผนึกกำลังของทุกภาคส่วนในชุมชนขับเคลื่อน OTOP สู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนในรูปแบบของเครือข่ายองค์ความรู้ เริ่มดำเนินการเมื่อ ปี พ.ศ. 2549  ในพื้นที่นำร่อง 4 ภาคๆ ละ 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดอุดรธานี  จังหวัดราชบุรี จังหวัดสงขลา ผลการประกวด KBO ปี 2560 คือ Thanee.brand ตานีแบรนด์  นายธนกร  สดใส

11.2 ข้อมูลสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด (Provincial Star OTOP) “คัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดที่มีเอกลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีคุณค่า เป็นที่นิยมมีศักยภาพด้านการผลิตและความสามารถด้านการตลาด  โดยพิจารณาจากด้านผู้บริโภคและการส่งเสริมจากหน่วยงาน”  เริ่มดำเนินการปี 2549 จำนวน 187 รายการ แยกเป็นประเภทผลิตภัณฑ์ ดังนี้  อาหาร 65 รายการ เครื่องดื่ม 8 รายการ ผ้า เครื่องแต่งกาย 48 รายการ ของใช้ฯ 63 รายการ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 3 รายการ

11.3 การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ปี 2563  จำนวน 1,900  ผลิตภัณฑ์  แยกเป็น อาหาร 814 ผลิตภัณฑ์  เครื่องดื่ม 103 ผลิตภัณฑ์  ผ้าฯ 437 ผลิตภัณฑ์  ของใช้ฯ 311 ผลิตภัณฑ์   สมุนไพรฯ  235 ผลิตภัณฑ์

11.4 การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมด้านการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว  ดำเนินการในพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  3,273 หมู่บ้าน  รวม 20,764 ผลิตภัณฑ์  ดังนี้  อาหาร   8,557  ผลิตภัณฑ์  เครื่องดื่ม 676 ผลิตภัณฑ์  ผ้าและเครื่องแต่งกาย 3,862 ผลิตภัณฑ์ ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก 5,684 ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 1,985  ผลิตภัณฑ์

11.5 ดำเนินงานโครงการพัฒนายกระดับสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ Cluster กระเป๋า (OTOP Brandname) ปี 2559-2562  จำนวน 76 ผลิตภัณฑ์  โดยการให้ความรู้การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท โดยสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลได้

11.6 ข้อมูลอาหารถิ่นรสไทยแท้  (OTOP Authentic Thai Taste) ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานอาหารถิ่นรสไทยแท้ (OTOP Authentic Thai Taste) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านมาตรฐานอาหารถิ่นรสไทยแท้ในระดับดีมาก จำนวน 75 จังหวัด 531 ผลิตภัณฑ์ แยกเป็น ภาคเหนือ 16 จังหวัด 61 ราย  ภาคกลาง 25 จังหวัด 153 ราย ภาคใต้ 14 จังหวัด 44 ราย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด  139 ราย

 1. ข้อมูลการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว  การจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของจังหวัด
 • ชุมชนท่องเที่ยวดาวเด่น (Attractive) จำนวน 211 หมู่บ้าน/ชุมชน  (ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 155 หมู่บ้าน/ชุมชน)
 • ชุมชนท่องเที่ยวดาวรุ่ง (Brighten Star) จำนวน 730 หมู่บ้าน/ชุมชน (ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 640 หมู่บ้าน/ชุมชน)
 • ชุมชนโดดเด่นเฉพาะด้าน (Case Study) จำนวน 1,472 หมู่บ้าน/ชุมชน (ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 1,384 หมู่บ้าน/ชุมชน)
 • ชุมชนสินค้า OTOP (Delivery Product) จำนวน 1,160 หมู่บ้าน/ชุมชน (ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 1,094 หมู่บ้าน/ชุมชน)
 1. ข้อมูลการส่งเสริมตลาด

13.1 ศูนย์แสดงและจำหน่าย OTOP มี 19 จังหวัด 61 ศูนย์  ดังนี้ ภาคใต้ 3 จังหวัด 11 ศูนย์  ภาคเหนือ 7 จังหวัด 11 ศูนย์  ภาคกลาง  5 จังหวัด 20 ศูนย์  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด 13 ศูนย์

13.2 ตลาดประชารัฐในความรับผิดชอบของกรมฯ จำนวน 2,385 แห่ง  แยกเป็นรายเดือน 181 แห่ง  รายสัปดาห์ 1,833 แห่ง  และรายวัน 371 แห่ง

13.3 ข้อมูล OTOP TO THE TOWN  ดำเนินการ ปี 2558-2562 ดังนี้

– ปี 2558  ดำเนินการ 3 แห่ง  ยอดจำหน่าย 75,891,354 บาท

– ปี 2559  ดำเนินการ 5 แห่ง  ยอดจำหน่าย 63,217,143 บาท

– ปี 2560  ดำเนินการ 10 แห่ง  ยอดจำหน่าย 85,978,866 บาท

– ปี 2561  ดำเนินการ 10 แห่ง  ยอดจำหน่าย 106,693,415 บาท

– ปี 2562  ดำเนินการ 10 แห่ง  ยอดจำหน่าย 99,027,744 บาท

13.4 ฐานข้อมูลการจัดงาน OTOP ภูมิภาค สรุปข้อมูลการจัดงาน  OTOP ภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2559  รวม 81 ครั้ง ยอดการจำหน่าย 3,051,598,032 บาท ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เข้าร่วมจำหน่าย จำนวน 22,865 กลุ่ม/ราย

13.5 การจัดงาน OTOP Midyear งกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดงาน OTOP  Midyear เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2546 ผลการดำเนินงานปี 2546– 2562  รวม 14 ครั้ง  ยอดการจำหน่าย 10,421,496,871 บาท

13.6 การจัดงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี  เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี 2555 ผลการดำเนินงานปี 2555–2562  รวม 8 ครั้ง  ยอดการจำหน่าย 6,995,733,211 บาท

13.7 การจัดงาน OTOP CITY  เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2546 ผลการดำเนินงานปี 2546– 2562  รวม 14 ครั้ง  ยอดการจำหน่าย 15,560,340,460 บาท

13.8 การจัดงาน OTOP สองแผ่นดิน  เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2554 ผลการดำเนินงานปี 2554-2562  รวม 9 ปี  177 ครั้ง  ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมกิจกรรม 11,057 กลุ่ม/ราย ยอดการจำหน่าย 430,006,542 บาท

13.9 การตลาด ONLINE  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563)

1) เว็บไซต์ OTOPTODAY.COM  มีสินค้าบนเว็บไซต์ 16,396 ผลิตภัณฑ์  ผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวน 2,345,286 ครั้ง  จำนวนการคลิกเพื่อเข้าไปสั่งซื้อสินค้า จำนวน 459,097 ครั้ง ยอดจำหน่าย 15,483,201 บาท

2) เพจเฟสบุ๊ค OTOP TODAY โอทอปทูเดย์  มีคนถูกใจเพจ  9,363 ราย จำนวนคนติดตาม 11,084 ราย  การเข้าถึงโพสต์ 81,945 ครั้ง

3) กลุ่ม Face Book : OTOP TODAY ฝากร้านขายของ  เริ่มเปิดกลุ่มวันที่ 15 เมษายน 2563  ปัจจุบันสมาชิก 10,697 บาท

4) การ Live สด  ทาง Facebook : OTOP TODAY โอทอปทูเดย์  เริ่มดำเนินการ วันที่ 16 เมษายน 2563  ผลการดำเนินงาน ผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่าย 583 ผลิตภัณฑ์  ดังนี้  อาหาร 363 ผลิตภัณฑ์  เครื่องดื่ม 31 ผลิตภัณฑ์ ผ้าฯ 118 ผลิตภัณฑ์ ของใช้ฯ 35 ผลิตภัณฑ์ และสมุนไพรฯ 36 ผลิตภัณฑ์  ยอดจำหน่าย  195,440 บาท

 

********************************

(File PDF)

ปก คำนำ สารบัญ ฐานข้อมูล

บทสรุปผู้บริหาร

ส่วนที่ 1 ข้อมูล OTOP

ส่วนที่ 2 ลงทะเบียน และค้ดสรรฯ

ส่วนที่ 3 กลไกการขับเคลื่อนหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

ส่วนที่ 4 ฐานข้อมูลการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่วนที่ 5 ฐานข้อมูลการพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

ส่วนที่ 6 ฐานข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

ส่วนที่ 7 ฐานข้อมูลการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP

ส่วนที่ 8 ฐานข้อมูลการส่งเสริมตลาดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

*****************************************************************************

File Word

ปก คำนำ สารบัญ ฐานข้อมูล

บทสรุปผู้บริหาร

ส่วนที่ 1 ข้อมูล OTOP

ส่วนที่ 2 ลงทะเบียน และค้ดสรรฯ

ส่วนที่ 3 กลไกการขับเคลื่อนหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

ส่วนที่ 4 ฐานข้อมูลการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่วนที่ 5 ฐานข้อมูลการพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

ส่วนที่ 6 ฐานข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

ส่วนที่ 7 ฐานข้อมูลการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP

ส่วนที่ 8 ฐานข้อมูลการส่งเสริมตลาดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

(Visited 1 times, 1 visits today)