OTOP Senior

การดำเนินกิจกรรมการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการ OTOP Senior โดยเปิดโอกาส ให้ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ของผู้ประกอบการ เช่นประสบการณ์ ความรู้ ภูมิปัญญา อันเป็นทุนที่สำคัญยิ่งของชุมชน สนับสนุน ให้มีการนำทักษะและประสบการณ์ของผู้สูงอายุมาใช้ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด  ดำเนินการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์  โดยการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ กลุ่มเป้าหมาย 4 ผลิตภัณฑ์  จาก 4 ภูมิภาค สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ โดยการใช้ทักษะความชำนาญของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ประกอบกับแนวคิดของนักออกแบบ เกิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมกัน ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ความสามารถในการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  เพิ่มศักยภาพให้ตนเอง เป็นการสร้างโอกาสสำหรับผู้ประกอบการที่จะปรับกลยุทธ์ด้านสินค้าและด้านการตลาด ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้จากการผลิตสินค้า OTOP และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก ให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพต่อไป   กรมการพัฒนาชุมชน  เริ่มดำเนินงานตามโครงการในปี 2562 จำนวน 120 ราย แยกเป็น

ภาคใต้ ประเภทอาหาร จำนวน 30 ราย 30 ผลิตภัณฑ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 30 ราย 30 ผลิตภัณฑ์

ภาคเหนือ ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จำนวน 30 ราย 30 ผลิตภัณฑ์

ภาคกลาง ประเภทเครื่องดื่ม และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 30 ราย  30 ผลิตภัณฑ์

(Visited 1 times, 1 visits today)