OTOP Trader

“โอทอป เทรดเดอร์ (OTOP TRADER)”

 

ที่มา

กระทรวงไทยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน พัฒนาสินค้า OTOP ระดับ ๑-๓  ดาว ให้มีคุณภาพ  และมีตลาดจำหน่าย  กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้กำหนดมาตรการส่งเสริมยกระดับของมาตรฐานสินค้า  และการเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้า  OTOP  โดยให้มีการคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถด้านการตลาด เรียกชื่อว่า “โอทอปเทรดเดอร์”  เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการพัฒนาและจำหน่ายสินค้า OTOP ที่มีคุณภาพ  และมาตรฐาน  ทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ

 

วัตถุประสงค์

๑.  เป็นตัวกลางในการจำหน่ายสินค้า OTOP ที่มีคุณภาพ มาตรฐานและศักยภาพทางการตลาดแต่ขาดโอกาสและช่องทางในการจำหน่าย

๒.  ดำเนินการกระจายสินค้า OTOP จากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ไปยังผู้ซื้อทั้งที่อยู่ภายในจังหวัด  ระหว่างจังหวัด รวมถึงต่างประเทศ

๓.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้า OTOP ให้ตรงกับความต้องการของลูกคา

๔.  จัดหาแหล่งจำหน่ายสินค้า OTOP ในทุกรูปแบบ

 

จรรยาบรรณ OTOP Trader

๑.  ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับสินค้า OTOP ตั้งแต่ระดับ ๓ ดาว  ลงมาเป็นลำดับแรก

๒.  ไม่ผลิตสินค้าแข่งขันกับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

๓.  ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ทำไว้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP หรือ OTOP Trader ระดับจังหวัด

๔.  ดำเนินกิจการด้วยความเอื้ออาทรและเป็นธรรมต่อลูกค้าที่เป็นผู้ซื้อสินค้า  และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่เป็นผู้ส่งสินค้า

๕.  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม  สนับสนุนการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

 

การดำเนินงานของ Trader  OTOP

กรมการพัฒนาชุมชน ประกาศระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนินงานโอทอปเทรดเดอร์  พ.ศ. ๒๕๖๑   เมื่อวันที่  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ โดยเทรดเดอร์  แบ่งออกเป็น  ๒  ระดับ  คือ

 

๑. โอทอปเทรดเดอร์ระดับจังหวัด  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจประกาศการเป็นโอทอปเทรดเดอร์ระดับจังหวัด

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของเทรดเดอร์ระดับจังหวัด

๑.  เป็นนิติบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่ตนประสงค์จะเป็นเทรดเดอร์ของจังหวัดนั้น  ไม่น้อยกว่าสองปีนับถึงวันที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเทรดเดอร์ระดับจังหวัด

๒.  ดำเนินกิจกรรมภายในจังหวัดนั้น  และต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานมาแสดง

๓.  มีประสบการณ์ในการจำหน่ายหรือเป็นตัวกลางในการจำหน่ายสินค้า

๔.  ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย

การดำเนินกิจกรรมของ OTOP Trader ระดับจังหวัด

๑.  แสวงหา  รวบรวม  และคัดเลือกสินค้า OTOP ที่มีคุณภาพ  มาตรฐานแต่ขาดโอกาสและช่องทางในการจำหน่าย

๒.  พัฒนาสินค้า OTOP ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและพร้อมจำหน่าย  อาทิ  การจัดทำระบบคลังสินค้า  รหัสสินค้า  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์  เป็นต้น

๓. สั่งซื้อสินค้าในรูปแบบเงินสด  หรือประสานให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP นำสินค้ามาฝากขายกับตนเอง

๔.  นำสินค้า OTOP  วางจำหน่ายในทุกช่องทาง  อาทิ  การจำหน่ายในร้านของโอทอปเทรดเดอร์ระดับจังหวัด  ส่งไปจำหน่ายในหน้าร้านของโอทอปเทรดเดอร์ระดับจังหวัดอื่นๆ  การจำหน่ายในงานแสดงและจำหน่ายสินค้า  การจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า  การจำหน่ายออนไลน์  การจำหน่ายในร้านค้าของโอทอปเทรดเดอร์ระดับประเทศ  เป็นต้น

๕.  ให้คำแนะนำผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการผลิตและพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด

๖.  ดำเนินกิจกรรมอื่นๆ  ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมพัฒนา  และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับสินค้า OTOP  โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

 

๒.  โอทอปเทรดเดอร์ระดับประเทศ  โดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการโอทอปเทรดเดอร์ระดับประเทศ  วาระดำรงตำแหน่ง  ๔  ปี

โอทอปเทรดเดอร์ระดับประเทศมาจากโอทอปเทรดเดอร์ระดับจังหวัดคัดเลือกกันเองเป็นประธานหนึ่งคน  และกรรมการอื่นจำนวนไม่เกิน  ๒๐  คน

การดำเนินกิจกรรมของ OTOP Trader ระดับประเทศ

๑.  แสวงหา  รวบรวม  และคัดเลือกสินค้า OTOP จากโอทอปเทรดเดอร์ระดับจังหวัด เพื่อเป็นตัวกลางในการจำหน่าย

๒.  พัฒนาสินค้าโอทอป ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและพร้อมจำหน่าย  อาทิ  การจัดทำระบบคลังสินค้า  รหัสสินค้า  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์  เป็นต้น

๓. สั่งซื้อสินค้าจากโอทอปเทรดเดอร์ระดับจังหวัดในรูปแบบเงินสด  หรือประสานให้โอทอปเทรดเดอร์ระดับจังหวัดนำสินค้ามาฝากขายกับตนเอง

๔.  นำสินค้า OTOP  วางจำหน่ายในทุกช่องทาง  อาทิ  การจำหน่ายในร้านของโอทอปเทรดเดอร์ระดับประเทศ  ส่งไปจำหน่ายในหน้าร้านของโอทอปเทรดเดอร์ระดับจังหวัด การจำหน่ายในงานแสดงและจำหน่ายสินค้า  การจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า  การจำหน่ายออนไลน์  เป็นต้น

๕.  จัดทำร้านโอทอปเทรดเดอร์ระดับประเทศ  และขยายสาขาไปยังจังหวัดต่างๆ

๖.  ให้คำแนะนำโอทอปเทรดเดอร์ระดับจังหวัด ในการผลิตและพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด

๗.  ดำเนินกิจกรรมอื่นๆ  ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมพัฒนา  และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับสินค้า OTOP  โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

 

การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของโอทอปเดอร์

๑.  ประชาสัมพันธ์แนวคิดและแนวทางในการดำเนินงานโอทอปเทรดเดอร์แก่สาธารณชน  หน่วยงาน  และภาคีที่เกี่ยวข้อง

๒.  พัฒนาศักยภาพของโอทอปเทรดเดอร์ให้สามารถดำเนินกิจกรรม

๓.  ประสานให้มีการประชุมระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และโอทอปเทรดเดอร์ระดับจังหวัด  เพื่อให้มีการทำงานในลักษณะเชื่อมโยงและหนุนเสริมซึ่งกันและกัน

๔.  สนับสนุนข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและจำหน่ายสินค้า OTOP

๕.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ทั้งในรูปแบบของการจัดหาที่จำหน่ายถาวรที่เป็นร้านค้า  และการจัดงานจำหน่ายสินค้าเป็นครั้งคราว

********************************************

ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยการส่งเสริมดำเนินงานโอทอปเดอร์ พ.ศ. 2561 ระเบียบ OTOP Trader สมบูรณ์  

คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 965/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการโอทอปเดอร์ระดับประเทศ พ.ศ. 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการโอทอปเทรดเดอร์

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกโอทอปเดอร์ระดับจังหวัด ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 มท 0408.6 ว 0885 ลว. 14 เม.ย. 63 เรื่อง ระเบียบกรมการพัฒน

สรุปผลโอทอป เทรดเดอร์

(Visited 1 times, 1 visits today)