ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

>>>ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่

http://otop.cdd.go.th//login

>>>แบบฟอร์มการลงทะเบียน OTOP ปี 2563 (.Zip) (update 23/01/63)

แบบ OTOP ชวนชิม

แบบ01 ผู้ผลิต หน้า1-8

แบบ02 ผลิตภัณฑ์ หน้า 9-16

แบบ04-กรรมการอำเภอและเขตพิจารณา

แบบ03เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

แบบ04 กรรมการอำเภอและเขตพิจารณา

แบบ05 จังหวัดและกทม.พิจารณา

>>>ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์/ผู้ประกอบการ 2557 – 2564 ( 30 เม.ย. 2564)

>>แนวทางการดำเนินงานลงทะเบียน 2563  (update 22/01/63)  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แนวทางฯ

>>>แผนการดำเนินงานลงทะเบียน OTOP ปี 2562 รายไตรมาส (.PDF) (update 22/02/62)

แผนการดำเนินงานการลงทะเบียนฯ ปี 2562

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)