ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน บรรยายพิเศษทิศทางการขับเคลื่อนหนึ่งตำบล​ หนึ่งผลิตภัณฑ์​ (OTOP)​ และการขับเคลื่อนกองทุนชุมชน​ ของกรมการพัฒนาชุมชน​

13 กรกฎาคม 2563 /

18:16 น.